November 13 2020


November 13, 2020

Dear EGUSD Families and Staff,

Thanks to everyone’s collaboration, the choice for either Full Distance or In-Person/Concurrent learning was made for about 55,000 students, which represents approximately 86 percent of our District’s total enrollment.

Even though, due to current health conditions, all students will continue in Full Distance learning through December, a clear trend in the data shows that the parents/guardians of about 30 percent of our students look forward to transitioning their student(s) to the In-Person/Concurrent learning model once our schools are eligible to reopen.

At 5:00 p.m. this afternoon, student records that show no indication of a choice for one learning model or the other will default to Full Distance learning. Future access for parents to update or change their student learning model choice will be locked and they may contact their child’s school directly to request making any change to their student’s learning choice. Lastly, an updated school reopening timeline will be communicated to families after Thanksgiving and the student support services through the ASES program will continue. 

We ask all families to watch out for each other, reach out when in need and follow the public county health recommendations in that we must be committed to social distancing measures in public spaces (6ft apart, wear face coverings, wash hands, etc.) and avoid gathering with non-household members. 

Stay safe and stay healthy,

EGUSD Leadership

Remember to subscribe to the Elk Grove Unified School District’s YouTube Channel.


13 de noviembre del 2020

Estimadas familias y empleados de EGUSD.

Gracias a cada uno de ustedes por su colaboración. Cerca de 55,000 estudiantes tomaron la opción ya sea para el aprendizaje completo a distancia o el modelo de aprendizaje concurrente en persona, el cual representa aproximadamente 86% de nuestra matrícula total en el distrito.

A pesar de las condiciones actuales de salud, todos los estudiantes continuarán con el aprendizaje completo a distancia a través del mes de diciembre, una tendencia clara en la información muestra que los padres/tutores de 30% de nuestros estudiantes esperan con anticipación la transición de sus estudiantes al modelo de aprendizaje concurrente en persona una vez que nuestras escuelas sean elegibles para que se abran una vez más.

La información de los estudiantes que no muestren una opción para algún modelo de aprendizaje mostrará la opción de aprendizaje completo a distancia por no haberlo escogido antes y para ser documentado hoy en la tarde a las 5:00 pm. Acceso futuro para que los padres actualicen o cambien el modelo de aprendizaje del estudiante se bloqueará y los padres pueden llamar directamente a la oficina de la escuela de su hijo para hacer cualquier cambio deseado. Por último, un periodo de tiempo actualizado para reabrir las escuelas será comunicado a las familias después de la semana de acción de gracias y los servicios de apoyo al estudiante continuarán siendo a través del programa ASES.

Les pedimos a las familias que estén alertas y se cuiden unos a los otros, comuníquense con alguien si necesitan algo, y sigan las recomendaciones de salud del condado para estar comprometidos en seguir las guías del distanciamiento social en lugares públicos (6 pies de distancia/2 metros, uso de cubierta facial, lavado frecuente de manos, etc.) y eviten congregarse con otras personas que no son miembros de la familia.

Manténgase sanos y salvos,

Recuerden suscribirse en: subscribe to the Elk Grove Unified School District’s YouTube Channel

Liderazgo de EGUSD


Kaum Ib Hli Ntuj, tim 13, 2020

Nyob Zoo EGUSD Tsev Tuab Neeg hab Cov Tub Ua Dlej Num,

Ua tsaug rua txhua tug txuj kev koom teg, qhov kev xaiv rua ib qhov ntawm qhov kev qha kawm Full Distance los yog Tuaj Kawm Ntawv Kag Tom Tsev Kawm  Ntawv (In-Person/Concurrent) tau teb rov qaab tuaj txug le 55,000 tub ntxhais kawm ntawv, kws sawv kev txug le 86 feem puas ntawm taag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv muaj nyob rua huv peb lub Koog Tsev Kawm Ntawv.

Txawm yog le caag los, vim muaj qhov kev tsi noj qaab nyob zoo taam sim nuav, taag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau rov qaab moog kawm ntawv ntxiv nyob rua huv qhov Full Distance Learning kom moog txug rua lub Kaum Ob Hli Ntuj, yeej pum tseeb tas cov nam txiv/cov saib kws muaj le 30 feem puas yeej xaav kom rov qaab moog kawm ntawv tom tsev kawm ntawv kag (In-Person/Concurrent learning model) yog tas thaum peb cov tsev kawm ntawv tau tso cai qheb dlua lawm.

Thaum 5:00 p.m. nyob rua yaav taam su, cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv kws tsi tau has qha tas yuav xaiv qhov kev qha kawm twg tes yuav muab qhov kev qha kawm tso rua ntawm qhov kev qha kawm Full Distance Learning lawm.  Kev nkaag moog muab hloov pauv rua cov nam txiv rua yaav peg suab los yog lug hloov pauv puab cov tub ntxhais kawm ntawv qhov kev qha kawm xaav xaiv yuav muab kaw lawm hab yog tas xaav hloov pauv cov tub ntxhais kawm ntawv qhov qauv xaiv lug ua txuj kev qha kawm, tej puab yuav tsum tau hu xuv tooj moog rua puab tug mivnyuas lub tsev kawm ntawv, lug moog thov kev hloov pauv puab qhov kev xaiv.  Qhov kawg, txuj kev has qha txug qhov kev rov qaab qheb tsev kawm ntawv yuav muaj has qha rua cov tsev tuab neeg tom qaab Thanksgiving taag hab cov kev paab cuam rua cov tub ntxhais kawm ntawv lug ntawm qhov kev qha kawm ASES los yuav muaj muab ntxiv.

Peb xaav thov has kom taag nrho cov tsev tuab neeg muaj kev sib saib, nrhav kev paab cuam yog tas thaum xaav tau hab yuav tau ua le lub koom hum public county health has qha kom ua tas yuav tsum tau nyob sib kem rua txhua qhov chaw (kem le 6 ft, npug qhov ncauj qhov ntswg, ntxuav teg  rua txhua lub sij hawm, lwm yaam) hab tsi txhob moog koom nrug cov tsev tuab neeg kws tsi yog yug tsev tuab neeg kag.

Nyob kom kaaj sab lug hab nyob kom muaj kev noj qaab nyob zoo,

EGUSD Leadership

Ncu ntsoov sau npe rua Elk Grove Unified School District qhov YouTube Channel.


Ngày 13 tháng 11 năm 2020

Kính gửi các Gia Đình và Nhân Viên của HKTNEG,

Nhờ sự cộng tác của tất cả mọi người, sự lựa chọn cho việc học HòanToàn Từ Xa hoặc Học Trực Tiếp/Đồng Thời đã được thực hiện cho khoảng 55,000 học sinh, đại diện cho khoảng 86% tổng số ghi danh của Học Khu chúng ta.

Mặc dù vậy, do tình trạng sức khỏe hiện tại, tất cả học sinh sẽ tiếp tục Học Từ Xa đến hết tháng 12, một xu hướng rõ ràng trong dữ liệu cho thấy rằng phụ huynh/người giám hộ của khoảng 30 phần trăm học sinh của chúng tôi mong muốn chuyển (các) học sinh của họ sang Mô Hình Học Tập Trực Tiếp/Đồng Thời sau khi các trường của chúng tôi đủ điều kiện mở cửa trở lại.

Vào lúc 5:00 giờ chiều nay, các hồ sơ học sinh không cho thấy dấu hiệu nào về sự lựa chọn cho một mô hình học tập hoặc mô hình học tập khác sẽ được mặc định là Học Hoàn Toàn Từ Xa. Quyền truy cập trong tương lai để phụ huynh cập nhật hoặc thay đổi lựa chọn mô hình học tập cho học sinh sẽ bị khóa và họ có thể liên hệ trực tiếp với trường học của học sinh để yêu cầu thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lựa chọn học tập cho con em mình. Cuối cùng, lịch trình mở cửa trở lại của trường được cập nhật sẽ được thông báo cho các gia đình sau Lễ Tạ Ơn và các dịch vụ hỗ trợ học sinh thông qua chương trình ASES sẽ tiếp tục.

Chúng tôi mong mỏi tất cả các gia đình hãy trông chừng lẫn nhau, liên hệ khi có nhu cầu và tuân theo các khuyến nghị y tế công cộng của quận theo đó chúng tôi phải cam kết thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong không gian công cộng (cách nhau 6 feet, đeo khẩu trang, rửa tay, v.v.) và tránh tụ tập với những người không phải là thành viên trong gia đình.

Giữ an toàn và luôn khỏe mạnh,

Lãnh đạo của HKTNEG

Hãy nhớ đăng ký Kênh YouTube của Học Khu Thống Nhất Elk GroveParent Updates/Community Letter Archives
EGUSD COVID-19 Page