December 4 2020


December 4, 2020

Dear Elk Grove Unified Families, Students and Staff,

Based on the continued rise in COVID-19 cases in our communities and in anticipation of the issuance of a Stay Home Order for the Greater Sacramento Region in the next several days, we are making the following changes to help mitigate further COVID-19 transmission:

 • All District buildings will be closed to walk up public access;
 • Staff will keep working to ensure that distance learning and all other necessary functions continue uninterrupted;
 • We ask the public to contact school sites or other departments via phone or email for services or transactions and in-person assessments or meetings will be by appointment only;
 • Existing on-site day camps will continue;
 • Athletics and extra-curricular activities will return to the most restrictive Phase 1, allowing pods limited to no more than 10 students, outdoors only, with no passing of balls and conditioning only, with masks required, and all students and staff following social distancing protocols and any other guidelines as per the EGUSD protocols for Athletics and Extra Curricular Activities.

We will continue to closely monitor local conditions and work with County and State level health officers to make any further adjustments when appropriate. Most importantly, during this time, we ask everyone to reach out and use our mental health resources as needed. They are listed below for families, students and staff. This is a difficult time for many and we are here for you. We will get through this together.

Families/Students: EGUSD Family & Student Resource Line (916) 686-7568 | Care Solace | EGUSD Family Resources Website

Staff: Employee Assistance Program and Care Solace


4 de diciembre del 2020

Estimadas familias, estudiantes y personal de Elk Grove Unified School District,

De acuerdo con el aumento continuo de casos de COVID-19 en nuestras comunidades y con la anticipación de la emisión de una orden de quedarse en casa a lo largo de la gran región de Sacramento en los próximos días, estamos realizando los siguientes cambios para ayudar a mitigar una mayor transmisión de COVID-19:

 • Todos los edificios del distrito estarán cerrados y el público no podrá tener acceso;
 • El personal seguirá trabajando para garantizar que el aprendizaje a distancia y todas las demás funciones necesarias continúen sin interrupciones;
 • Les pedimos al público que se comunique con las escuelas u otros departamentos por teléfono o correo electrónico para obtener información sobre los servicios o actualizaciones, y las evaluaciones o reuniones en persona se realizarán únicamente con cita previa;
 • Los campamentos escolares diurnos continuarán con el programa;
 • Los deportes y las actividades extracurriculares volverán a la fase 1, más restrictiva, permitiendo la capacidad menor de 10 estudiantes en algunos de los espacios escolares (pods), solo al aire libre, sin la presencia de pasar/jugar con los balones y solamente ejercicio de condición física, con cubiertas faciales y requeridas, y todos los estudiantes y el personal escolar siguiendo los protocoles del distanciamiento social y cualquier otra guía según los protocolos de EGUSD para deportes y actividades extracurriculares: Athletics y Extra Curricular Activities.

Continuaremos monitoreando de cerca las condiciones locales y trabajaremos con los oficiales de salud a nivel estatal y del condado para hacer cualquier ajuste adicional cuando sea apropiado. Lo más importante es que durante este tiempo les pedimos a todos que utilicen nuestros recursos de salud mental según sea necesario. Están enumeradas a continuación para las familias, los estudiantes y el personal escolar. Este es un momento difícil para muchos y estamos aquí para ayudarlo. Saldremos de esto juntos.

Familias y estudiantes-Families/Students: EGUSD Family & Student Resource Line (916) 686-7568 | Care Solace | EGUSD Family Resources Website

Empleados/Staff: Employee Assistance Program y Care Solace


Ngày 4 tháng 12 năm 2020

Kính gửi các Gia Đình, Học Sinh và Nhân Viên Thống Nhất Elk Grove,

Dựa trên sự gia tăng liên tục các trường hợp COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta và dự đoán việc ban hành Lệnh Ở Nhà cho Vùng Sacramento Rộng Lớn trong vài ngày tới, chúng tôi thực hiện các thay đổi sau để giúp giảm thiểu việc lây truyền COVID-19 nhiều hơn:

 • Tất cả các tòa nhà của Học Khu sẽ bị đóng cửa cùng với công cộng;
 • Nhân viên sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo rằng việc học từ xa và tất cả các chức năng cần thiết khác tiếp tục không bị gián đoạn;
 • Chúng tôi yêu cầu mọi người liên lạc với các trường hoặc các bộ phận khác qua điện thoại hoặc email để biết các dịch vụ hoặc giao dịch và các cuộc họp hoặc đánh giá trực tiếp sẽ chỉ diễn ra theo lịch hẹn;
 • Các nơi ban ngày tại chỗ hiện có sẽ tiếp tục;
 • Các hoạt động thể thao và ngoại khóa sẽ quay trở lại hạn chế nhất trong Giai đoạn 1, cho phép các nhóm giới hạn không quá 10 học sinh, chỉ hoạt động ngoài trời, không cần chuyền bóng và trong phòng điều hòa, yêu cầu đeo khẩu trang, và tất cả học sinh và nhân viên tuân theo các thủ tục ngăn cách xã hội và bất kỳ hướng dẫn nào khác theo các nghi thức của HKTNEG về Điền kinhHoạt Động Ngoại Khóa .

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các điều kiện địa phương và làm việc với các cán bộ y tế cấp Quận và Tiểu Bang để thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào thêm khi thích hợp. Quan trọng nhất, trong thời gian này, chúng tôi mong mỏi mọi người tiếp cận và sử dụng các nguồn sức khỏe tâm thần của chúng tôi khi cần thiết. Chúng được liệt kê dưới đây dành cho gia đình, học sinh và nhân viên. Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với nhiều người và chúng tôi ở đây vì bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này.

Gia Đình/Học Sinh: EGUSD Family & Student Resource Line (916) 686-7568 | Care Solace | EGUSD Family Resources Website

Nhân viên: Employee Assistance Program and Care SolaceParent Updates/Community Letter Archives
EGUSD COVID-19 Page