February 5 2021


February 5, 2021

Dear EGUSD Students, Families and Staff,

Today’s communication will be brief. Thank you for continuing to stay connected to your student’s teachers and schools and for raising your voices when concerned. We welcome positive debate as an educational institution and encourage students and families to voice their varying perspectives on important matters. The reopening of schools as soon as possible and as safe as possible is our top priority and primary goal. As public health conditions continue to improve thanks to continued adherence to using face coverings, social distancing and avoiding gatherings, we are starting to see the tide shift. With increased access to vaccinations layered on top of positive behaviors, we are gaining momentum toward reaching our goal.

Fortunately, the case rate in Sacramento County continues to decrease. This trend brings optimism. As a reminder, the County adjusted case rate is calculated by dividing the 7-day average number of daily cases by the population per 100,000. We invite you to access links to State and County adjusted case rates which can be found on the District’s COVID-19 resource page at www.egusd.net/#covid-19-tab.  The State metrics determine the tier designation for respective counties and the Sacramento County Public Health Dashboard serves as a leading indicator as to daily rates and informs us as to anticipated trends. In the weeks to follow, it is anticipated that the daily and therefore adjusted case rates will continue to drop now that the case rate “spikes” likely caused by the holiday season have passed.

Lastly, with two long weekends ahead of us back to back, we simply ask everyone to keep up the good work in helping to stop the transmission of COVID-19. For tips and ideas on ways to stay safe and still participate in daily activities and outings, please visit the list of suggestions provided by the Center for Disease Control and Prevention.

Please stay safe, stay healthy and stay tuned.

EGUSD Leadership


5 de febrero del 2021

Estimados estudiantes, familias y empleados de EGUSD,

La comunicación de hoy será breve. Gracias por seguir conectándose con los maestros y con las escuelas de sus estudiantes, y por alzar la voz cuando están preocupados. Le damos la bienvenida al debate positivo como una institución educativa y alentamos a los estudiantes y a las familias a expresar sus diferentes perspectivas acerca de los asuntos importantes. El abrir las escuelas una vez más, lo antes posible y lo más seguro posible, es nuestra principal prioridad y es nuestro mayor objetivo. A medida que las condiciones de salud pública continúan mejorando gracias al cumplimiento continuo al usar las cubiertas faciales, el distanciamiento social y evitar las reuniones, estamos comenzando a ver un cambio aún mejor. Tomamos ventaja de estas condiciones para alcanzar nuestro objetivo con un mayor acceso a las vacunas, además de los comportamientos positivos.

La tasa de casos en el condado de Sacramento continúa disminuyendo afortunadamente. Esta tendencia nos trae optimismo. Para recordar, la tasa ajustada de casos del condado se calcula dividiendo el número promedio de casos diarios de 7 días por la población por 100,000. Los invitamos a obtener información sobre la tasa ajustada de casos del estado y del condado en el  enlace electrónico donde pueden encontrar en la página de recursos COVID-19 del distrito en: www.egusd.net/#covid-19-tab.  Las métricas estatales determinan la designación del nivel para los respectivos condados y el tablero de datos de salud pública del condado de Sacramento sirve como un indicador principal en cuanto a las tasas diarias y nos informa sobre las tendencias anticipadas. Se anticipa en las próximas semanas que las tasas de casos diarios y, por lo tanto, las tasas ajustadas continuarán disminuyendo ahora ya que ha pasado el tiempo, “pico” de casos, probablemente causados por la temporada de vacaciones.

Por último, con dos fines de semana largos por delante y continuos, simplemente les pedimos a todos que sigan haciendo el buen trabajo que han hecho para ayudar a detener la transmisión de COVID-19. Visite la lista de sugerencias proporcionada por Center for Disease Control and Prevention  para obtener consejos e ideas sobre formas de mantenerse seguro y seguir participando en las actividades y salidas diarias.

Por favor, manténgase a salvo, manténgase saludable y esté atento.

Liderazgo EGUSD


Ngày 5 tháng 2, 2021

Kính gửi các Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên của HKTNEG,

Buổi trao đổi hôm nay sẽ ngắn gọn. Cảm ơn bạn đã tiếp tục giữ liên lạc với giáo viên và trường học của học sinh của bạn và đã nói lên sự quan tâm của bạn. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc tranh luận tích cực vì với tư cách là một tổ chức giáo dục và khuyến khích học sinh và gia đình nói lên quan điểm khác nhau của họ về các vấn đề quan trọng. Việc mở lại các trường học càng sớm càng tốt và càng an toàn càng tốt là ưu tiên hàng đầu và là mục tiêu chính của chúng tôi. Khi tình trạng sức khỏe cộng đồng tiếp tục được cải thiện nhờ việc tiếp tục tuân thủ việc sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội và tránh tụ tập, chúng ta đang bắt đầu thấy sự thay đổi của thủy triều. Với việc tăng cường khả năng tiếp cận các loại vắc xin được xếp vào nhóm các hành vi tích cực, chúng tôi đang có động lực để đạt được mục tiêu của mình.

May mắn thay, tỷ lệ trường hợp ở Quận Sacramento tiếp tục giảm. Xu hướng này mang lại sự lạc quan. Xin nhắc nhở, tỷ lệ trường hợp điều chỉnh của Quận được tính bằng cách chia số trung bình trường hợp hàng ngày trong 7 ngày cho dân số trên 100.000. Chúng tôi mời bạn truy cập vào các liên kết đến tỷ lệ trường hợp được điều chỉnh của Tiểu Bang và Quận có thể được tìm thấy trên trang tài nguyên COVID-19 của Quận tại www.egusd.net/#covid-19-tab. Các chỉ số của Tiểu Bang xác định việc chỉ định cấp cho các quận tương ứng và Bảng Điều Khiển Y Tế Công Cộng của Quận Sacramento đóng vai trò như một hướng dẫn hàng đầu về tỷ lệ hàng ngày và thông báo cho chúng tôi về các xu hướng dự đoán. Trong những tuần tiếp theo, người ta dự đoán rằng tỷ lệ hồ sơ hàng ngày và do đó tỷ lệ trường hợp điều chỉnh sẽ tiếp tục giảm lúc này khi tỷ lệ trường hợp “tăng đột biến” có thể gây ra bởi kỳ nghỉ lễ đã qua.

Cuối cùng, với hai ngày nghỉ cuối tuần dài phía trước, chúng tôi chỉ đề nghị mọi người tiếp tục công việc tốt để giúp ngăn chặn sự lây truyền của COVID-19. Để biết các mẹo và ý tưởng về cách giữ an toàn mà vẫn tham gia các hoạt động hàng ngày và đi chơi, vui lòng truy cập danh sách các gợi ý do Center of Disease Control and Prevention cung cấp.

Hãy giữ an toàn, giữ gìn sức khỏe và luôn theo dõi.

Lãnh Đạo của HKTNEG


Lub Ob Hli 5, 2021

Nyob Zoo EGUSD Cov Tub Ntxhais, Cov Tsevneeg thiab Cov Tibneeg Ua Haujlwm,

Hnub no kev sis txuas lus yuav luv. Ua tsaug uas koj tseem muaj kev sis txuas nrog rau koj tus tub ntxhais tus xibfwb thiab lub tsev kawm ntawv thiab tseem hais qhia tuaj thaum koj muaj kev txhawj xeeb. Peb yeej tos txais txhua yam kev sis tham (debate) uas zoo nyob rau hauv peb tej tsev kawm ntawv thiab nqua hu kom cov tub ntxhais thiab cov niamtxiv yim meej hais tej uas lawv pom txog nyob rau hauv tej yam uas tseemceeb. Kev uas rov qab qhib peb cov tsev kawm ntawv sai thiab kom muaj kev cobphum yog thawj lub homphiaj rau peb. Saib raws li kev noj qab haus huv rau pejxeem sawvdaws nimno los kuj zoo zuj zus tuaj lawm, ua tsaug rau sawvdaws uas yeej tseem pheej siv lub looj ntsejmuag, nyob nrug deb thiab tsi mus koom ua tej pab pawg coob lawm, peb pib pom hais tias muaj kev hloov zuj zus lawm. Los ntawm qhov uas sawdaws yuav tau cov tshuaj txhaj los tiv thaiv thiab muaj txojkev xav uas zoo, peb tabtom yuav mus rau seem uas ncav cuag peb lub homphiaj.

Nws yog ib qhov uas zoo, cov (case) muaj mob hauv Sacramento County nqis zuj zus lawm. Qhov no uas rau peb muaj kev vam kev cia siab tuaj. Ib qhov kom peb nco, lub County tau muab cov (case) rate uas qhia hais tias muaj mob coob npaum licas hloov mentsis los ntawm qhov uas muab (divide) lossis faib tawm ntawm 7-hnub raws li tus lej rau cov muaj mob txhua hnub, los ntawm seb cov tibneeg muaj coob npaum licas (population) per 100,000. Peb thov caw koj nkag mus saib cov links rau lub Xeev thiab lub County kev hloov mentsis rau cov case rate uas mus saib tau hauv District’s COVID-19 resource page ntawm www.egusd.net/#covid-19-tab. Lub xeev kev sojntsuam kev txiav txim siab hais tias nyob rau theem (tier) twg rau cov counties thiab Sacramento County Public Health Dashboard no yog ib qhov uas qhia tau txhua hnub hais tias muaj mob coob npaum licas thiab qhia rau peb kom paub hais tias mus rau seem twg lawm. Rau cov litiam yuav los tom ntej no, peb vam thiab cia siab hais tias kev qhia txhua hnub thiab kev hloov rau cov (case) hais tias mob coob npaum licas yuav nqi zuj zus tamsim no lawm vim tias qhov uas tau “mob coob heev” twb yog muaj holiday season thiab twb dhau lawm.

Thaum kawg no, yuav muaj ob lub weekend sis law liag tom ntej uas yuav ntev zog rau peb, peb xav thov kom nej txhua tus ua nej qhov haujlwm uas zoo los ntawm qhov uas pab ua kom tsi txhob sis kis tus kabmob COVID-19 no ntxiv. Yog xav paub hais tias yuav ua licas thiab xav tau tswvyim pab kom muaj kev cobphum thiab tseem koom tau rau tej activities thiab tej yuav tawm mus ua sab nraud txhua hnub, thov mus saib daim list cov tswvyim muaj los ntawm Center for Disease Control and Prevention.

Thov kom txhua tus ntsib kev noj qab nyob zoo, thiab soj qab saib mus rau yav tom ntej.

EGUSD Cov ThawjcojParent Updates/Community Letter Archives
EGUSD COVID-19 Page