January 4 2021


January 4, 2021

Dear Elk Grove Unified Families and Staff,

Sacramento County Public Health opened a new COVID-19 testing location last week in the City of Elk Grove. Please visit the site and information is available in Spanish on the LHI registration site.

Location:            9362 Studio Court, Elk Grove, CA 95758
Days:                    Tuesday through Saturday
Times:                  7am – 7pm

To make an appointment, patients will need to complete an online registration process, which will require them to answer a handful of screening questions and create a username and password (about a 10-15 minute process).

People will need to make appointments in advance and if they show up without one, I believe they’ll be instructed to make one on their phone. There are no age restrictions as long as the test can be safely performed.  More details and other information on the testing process are available in these FAQs.

Stay safe and stay healthy,

EGUSD Communications


4 de enero del 2021

Estimadas familias y empleados del Elk Grove Unified School District:

El Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento abrió una nueva localidad para la prueba COVID-19 la semana pasada en la ciudad de Elk Grove. Visite la localidad y obtenga la información que está disponible en español en el sitio de registro de LHI.

Localidad: 9362 Studio Court, Elk Grove, CA 95758
Días: de martes a sábado
Horario: 7am – 7pm

Para programar una cita, los pacientes deberán completar un proceso de registro en línea en online registration process, lo que requerirá que respondan algunas preguntas de detección y para crear una cuenta con el nombre del usuario y la contraseña (este proceso se toma de 10 a 15 minutos aproximadamente).

Las personas deberán programar citas con anticipación y, si se presentan sin la cita, creo que se les indicará que hagan una cita en sus teléfonos. No hay restricciones de edad siempre y cuando la prueba se pueda realizar de forma segura. Más detalles y otra información sobre el proceso de prueba están disponibles en la página de las preguntas más frecuentes en el siguiente sitio electrónico FAQs.

Manténganse seguros y saludables

Comunicaciones EGUSD


Lub Ib Hli 4, 2021

Nyob Zoo Elk Grove Unified Cov Tsevneeg thiab cov Tibneeg Ua Haujlwm,   

Sacramento County Public Health qhib ib lub chaw tshiab rau kev kuaj tus kabmob COVID-19 lub litiam tas los no nyob rau hauv lub Zos Elk Grove. Thov mus saib qhov site thiab cov kev qhia ua lus Mev nyob rau ntawm LHI registration site.

Chaw Nyob:             9362 Studio Court, Elk Grove, CA 95758
Cov Hnub:                Tuesday txog Saturday
Sijhawm:                  7am – 7pm

Yog xav teem sijhawm mus kuaj, tus neeg ntawd yuav tsum tau ua kom tiav qhov  online registration process, uas yuav tsum tau teb ib cov lus nug ntau tsawv txog kev mob thiab yuav tau tsim ib qhov username thiab password uas (yuav siv sijhawm ntev li 1—15 nasthis)

Cov tibneeg yuav tsum teem sijhawm uantej mus kuaj thiab yog cia li tuaj yam tsi tau teem sijhawm, kuv  ntseeg hais tias lawv yuav raug hais kom hu xovtooj hu mus teem sijhawm tso.  Txawm hais tias yuav muaj hnub nyoog li cas los yeej kuaj tau.  Muaj kev qhia ntxaws dua txog thiab lwm yam kev qhia ntxiv txog kev kuaj mob no nyob rau FAQs.

Vam thiab cia siab sawvdaws yuav ntsib txojkev noj qab nyob zoo,

EGUSD Kev Sis Txuas Lus


Ngày 4 tháng 1, 2021

Kính gửi Gia đình và Nhân viên Học Khu Thống Nhất Elk Grove,

Y tế Công Cộng Quận Sacramento đã khai trương một địa điểm thử nghiệm COVID-19 mới vào tuần trước tại Thành phố Elk Grove. Vui lòng truy tìm địa điểm và thông tin có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha trên trang mạng đăng ký LHI tại trường.

Địa điểm:        9362 Studio Court, Elk Grove, CA 95758
Các ngày:        Thứ Ba đến Thứ Bảy
Thời gian:       7 giờ sáng – 19 giờ chiều

Để đặt lịch hẹn, bệnh nhân sẽ cần hoàn tất online registration process, qui trình này sẽ yêu cầu bệnh nhân trả lời một số câu hỏi kiểm tra và đặt tên người dùng và mật khẩu (quy trình khoảng 10-15 phút).

Mọi người sẽ cần đặt lịch hẹn trước và nếu họ xuất hiện mà không có lịch hẹn, tôi tin rằng họ sẽ được hướng dẫn thực hiện một cuộc hẹn trên điện thoại của họ. Không có giới hạn độ tuổi miễn là xét nghiệm có thể được thực hiện một cách an toàn. Muốn có thêm chi tiết và thông tin khác về quá trình thử nghiệm có sẵn trong các FAQs này .

Hãy giữ an toàn và luôn khỏe mạnh,

Thông Tin Liên Lạc HKTNEG