skip to main content

Learning Continuity and Attendance Plan

community feedback logo
The Learning Continuity and Attendance Plan (Learning Continuity Plan – LCP) is a key part of the overall budget package for K-12 that seeks to address funding stability for schools while providing information at the local educational agency (LEA) level for how student learning continuity will be addressed during the COVID-19 crisis in the 2020–21 school year. (Source: California Department of Education – LCP)
 
EGUSD received $58M in one-time Federal & State Funding under the Corona Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. The EGUSD LCP one-time funds go toward the District’s response to COVID-19, Elementary and Secondary School Emergency Relief and Learning Loss Mitigation.
Learning Continuity and Attendance Plan (LCP)
2020-21 EGUSD LCP -  (Adopted by the Board of Education – September 28, 2020)
If you need translation assistance, please send an email to egusd-translate@egusd.net in order to schedule a Zoom meeting or phone call with an interpreter.  Please include your name and phone number.
 
Si usted necesita apoyo en traducción, por favor envíe un correo electrónico a egusd- translate@egusd.net para programar una reunión Zoom o llamada telefónica con un intérprete. Favor de incluir su nombre y número de teléfono.
 
Nếu bạn cần giúp đỡ về dịch thuật, vui lòng gửi một email tới egusd-translate@egusd.net để lên lịch cuộc họp về Zoom hay gọi điện thoại cho thông dịch viên.  Vui lòng gồm có tên và số điện thoại của bạn.
 
Yog koj xav tau kev pab txhais lus, thov sau email mus rau egusd-translate@egusd.net thiaj yuav teem tau sijhawm sablaj hauv zoom nrog rau ib tus neeg txhais lus lossis nws thiaj li yuav hu tau xovtooj rau koj.  Thov qhia koj lub npe thiab xovtooj.
 
如果您需要翻譯幫助,請發送電子郵件至 egusd-translate@egusd.net 以便安排 Zoom 視頻會議或與翻譯員通話。請附上您的姓名和電話號碼。
 
Kung kailangan mo ng tulong sa pagsasalin ng wika, mangyaring magpadala ng email sa egusd-translate@egusd.net upang mag-iskedyul ng pagpupulong sa Zoom o ng pagtawag sa telepono sa isang tagasalin. Isama ang iyong pangalan at numero ng telepono.
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ egusd-translate@egusd.net ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 
यदि आपको अनुवाद सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया एक दुभाषिया के साथ ज़ूम मीटिंग या फ़ोन कॉल शेड्यूल करने के लिए egusd-translate@egusd.net पर एक ईमेल भेजें। कृपया अपना नाम और फ़ोन नंबर शामिल करें।
 
«اگر در زمینه ترجمه به کمک نیاز دارید، یک ایمیل به نشانی egusd-translate@egusd.net بفرستید تا ترتیب برگزاری جلسه Zoom یا تماس تلفنی با مترجم داده شود. نام و شماره تلفن خود را در ایمیل ذکر کنید.»
 
“که تاسې د ژباړې مرستې ته اړتیا لرئ، نو مهرباني وکړئ egusd-translate@egusd.net ته بریښنالیک ولیږئ ترڅو د ژباړونکي سره د Zoom ملاقات یا تلیفوني اړیکه مهالویش کړو. مهرباني وکړئ بریښنالیک کې خپل نوم او د تلیفون شمیره ولیکئ.”
LCP Timeline

LCP Timeline

  • August 1, 2020 – CDE released the LCP Template
  • August 11, 2020 – Presentation to the Board of Education – LCP and Requirements
  • August 19, 2020 – Presentation to the Board of Education – Possible LCP expenditures
  • September 1, 2020 – Presentation to the Board of Education – LCP Update
  • September 8-11, 2020 – Draft LCP posted on website for public comment
  • September 15, 2020 – Board of Education meeting – Public hearing
  • September 17, 2020 – Draft LCP presented to DAC and DELAC
  • September 28, 2020 – Board of Education meeting – Adoption of LCP
  • September 30, 2020 – LCP due to the Superintendent of Schools

LCP Resource Links